بررسی کتاب های زیست شناسی دبیرستان

+ نوشته شده در  سه شنبه 12 آذر1387ساعت 17:41  توسط حمید اسدی  | 

 بررسی تصاویر با فت ها ی پارانشیمی

  مجموعه بافت های حاصل از فعالیت مریستم های  مختلف پارانشیم رامی ساز د بافتی اساسی است که بعدا انواع مختلف یا خته های خاص در آن تمایز می یابند بنابراین کلمه پارانشیم اصولا مجموعه یا خته هایی رامشخص می سازد که ظاهرا هیچ گونه تمایزخاصی حاصل نکردهاند.از این نظر آن رامانند یک      با فت ساده پرکننده تلقی می کنند که در واقع چنین نیست .بر عکس نقش های بر تر همانند سازی (فتو سنتز)واندوختن مواد به یا خته های پارانشیمی اختصاص دارد

یاخته های پارانشیمی یا مدورند یاچند ضلعی  فاقد یا واجد مئا  ویا کشیده وبه هم فشرده اند(پ-نردهای در برگ)ویامدور و یا منشعب (پ- اسفنجی یا حفره ای در برگ)ویا بصورت شعاعی ردیف شدهاند(پ- حاصل از مریستم های پسین)

اما انواع پارانشیم براساساس وظائف:

کلرانشیم. ( پارانشیم فتو سنتز کننده)

پ- ذخیره ای .

پ- آبدار. درساقه وبرگ های گیاهان خشکی برای ذخیره آب

پ- هوادار.(آئرانشیم) در گیاهان آبزی جهت ذخیره هوا                                                                      

                                           

                                             پارانشیم(سلول ها با دیواره اولیه ضخیم)

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 10 شهریور1386ساعت 0:30  توسط حمید اسدی  | 

تصاویری از سلول های گیاهی

  تصویر 1 

تصویر ۲

                                                                                          

                                           بررسی بافت ها ی هادی گیاهان

                   قبل از بررسی تصاویر در ادامه مطلب به این چند نکته توجه بفرمایید  

                                                        1    2    3    4 

  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 2 شهریور1386ساعت 23:47  توسط حمید اسدی  | 

یو کاریوت ها سه نوع چرخه زندگی دارند

چرخه زندگی هاپلوئیدی

چرخه زندگی دیپلوئیدی

تناوب نسل

   اما در گیاهان چرخه زندگی از نوع تناوب نسل می با شد. مرحله ها پلوئیدی را در گیاهان   مرحله گامتوفیتی می نامند . چون در این مرحله درنها یت گیاه گا مت تولید می کند. ومرحله دیپلوئیدی را مر حله اسپورو فیتی می نامند  چون در این مرحله در نها یت گیاه اسپور (هاگ) تولید می کند .اما در گرو ها ی مختلف گیاهی نیز با توجه به طول مرا حل کامتو فیتی واسپوروفیتی واین که گیا ه در مرحله با لغ بو دن  در کدام مرحله قرار گرفته چند نوع چرخه زندگی (تناوب نسل) خواهیم داشت برای دید ن تصاویر مربو ط به چرخه ها ی زندگی در گرو های مختلف گیاهی روی ادامه مطلب کلیک کنید 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 29 مرداد1386ساعت 15:59  توسط حمید اسدی  | 

در این قسمت جوانه زنی دانه های لوبیا ونخود وذرت با یکدیگر مقایسه شده است

همانطور که می دانید لوبیا ونخود دو لپه ای ولی ذرت تک لپه ای می باشد

در تک لپه ای ها رویش دانه درون خاکی ولی در دولپه ای هارویش دانه در گروهی درو ن خاکی (نخود )ودر گروهی دیگر برون خاکی (لوبیا) می باشد

انتشار اشکال برون خاکی ودرون خاکی لپه هادر بین دو لپه ای هاظاهرا تابع هیچ قاعده عمومی نیست برا ی مقایسه جوانه زنی لوبیا ونخود وذرت روی ادامه مطلب کلیک کنید

حا ل با بررسی تصاویر به این سوال پاسخ دهید علت خارج شدن یا نشدن لپه ها هنگام رو یش دانه ها چیست؟

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 26 مرداد1386ساعت 16:34  توسط حمید اسدی  |